AANSPRAKELIJKHEID Budo Academy Physical is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte of beschadigde eigendommen van het lid of voor ongevallen die het lid eventueel kunnen overkomen. SCHADE Schade toegebracht aan de inventaris c.q. aan het gebouw van het sportcentrum door de leden is verhaalbaar op grond van wettelijke aansprakelijkheid. VERANTWOORDELIJK Personen die de lidmaatschapsovereenkomst/algemene bepalingen aangaan, ongeacht in welke functie of hoedanigheid, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de financiële consequenties verbonden aan de overeenkomstperiode en het in deze overeenkomst daaraan gestelde. Het lid is verantwoordelijk voor de toegangskaart. Deze dient hij/zij altijd mee te brengen en af te geven tijdens de les. Bij het kwijtraken van deze toegangskaart dient men onmiddellijk een nieuwe aan te schaffen. CURSUSGELDEN De cursus/lidmaatschapsgelden zullen gedurende de looptijd van de overeenkomst, jaarlijks op 1 januari van een ieder jaar aangepast worden conform de Consument Prijs Index. Cursusgelden kunnen tussentijds worden aangepast. De aankondiging zal tijdig via het informatie bord en de website kenbaar gemaakt worden. Indien een lid in een oudere leeftijdscategorie komt dan gelden de dan geldende bedragen voor de betreffende leeftijdscategorie en wordt het incasso bedrag automatisch aangepast.   BETALINGEN - HERINNERINGEN - INCASSO Betaling gebeurt uitsluitend via automatische incasso welke vooruit worden afgeschreven. Middels deze overeenkomst geeft u toestemming tot de automatische incasso (per kwartaal 4x per jaar of maandelijkse 12x per jaar met € 5,- opslag). Er vindt geen restitutie van lidmaatschapsgelden plaats. Bij achterstallige betalingen volgt een herinnering, verhoogd met € 5,- administratie- en portokosten. Bij het niet voldoen aan de uiterste betaaldatum zoals in de verzonden/telefonische herinnering vermeldt, stellen wij de vordering in behandeling van een incassobureau. Het lidmaatschapsgeld van de lopende periode is ineens opvorderbaar, verhoogd met de incassokosten, administratiekosten en 1% rente per achterstallige lidmaatschapsmaand. De eventuele in- en buitengerechtelijke kosten die verbonden zijn aan de inning komen voor rekening van het lid, ouder, verzorger/ster of vertegenwoordiger. OPZEGGING De leden zijn middels deze overeenkomst lid voor minimaal zes (6) maanden. Vervolgens is het mogelijk om 4x per jaar het lidmaatschap te beëindigen. De vaste uitstap/opzeg data zijn 1 februari, 1 mei, 1 augustus en 1 november (LET OP:1 hele kalendermaand voor deze data afmelden). Opzegging moet altijd schriftelijk geschieden en moet uiterlijk 1 volledige kalendermaand voor het verstrijken van de opzegdatum schriftelijk ingeleverd zijn bij de administratie van Budo Academy Physical. Bij het beëindigen van het lidmaatschap moet de toegangskaart tijdens de opzeggingsprocedure ingeleverd en ongeldig gemaakt worden door Budo Academy Physical. WANGEDRAG Zij die zich schuldig maken aan wangedrag of die de goede naam en eer van één of meer medewerkers/klanten van ons sportcentrum in opspraak brengen kunnen tijdelijk of voorgoed de toegang tot ons sportcentrum worden ontzegd. Zij verliezen hun rechten, doch behouden hun lopende verplichtingen. FEESTDAGEN / VAKANTIES Het minimale aantal deelnemers per les is 4 personen. Tijdens de vakantie periodes wordt er een verzamelrooster gemaakt waar een ieder aan kan deelnemen. De inhoud van de lessen kan dan anders zijn dan de reguliere lessen. Tijdens de nationale feestdagen zijn wij gesloten of hanteren we aangepaste opening/trainingstijden. Communicatie gaat via www.budoacademyphysical.nl en onze facebook pagina. PERSOONSGEGEVENS Zoals u wellicht hebt opgemerkt, vragen wij u om persoonsgegevens, waaronder gegevens over uw gezondheid, te verstrekken. Wij verzamelen deze gegevens uitsluitend uit veiligheidsoverwegingen en voor het opstellen van een voor u goed en passend sportadvies. Wij kunnen u immers alleen van een sportadvies en/of adequate begeleiding voorzien, indien wij van uw gezondheidstoestand en mogelijke beperkingen op de hoogte zijn. Uw gegevens betreffende uw gezondheid worden door Budo Academy Physical dan ook uitsluitend voor dit doel gebruikt. Budo Academy Physical zal uw persoonsgegevens zorgvuldig verwerken en zij zal de gegevens niet aan derden verstrekken. De verzamelde gegevens worden ook niet langer bewaard dan noodzakelijk is en worden op uw verzoek onverwijld uit onze bestanden verwijderd.   REGLEMENT VAN ORDE   a)    Het is in alle afdelingen van het sportcentrum verboden te roken. b)    Om hygiënische redenen is het in de trainingszaal niet toegestaan om straatschoeisel te dragen en slippers om naar de Dojo te lopen vanuit de kleedkamer. c)    Alle cursisten dienen zorg te dragen voor schone sportkleding, een rein lichaam en schone / verzorgde haardracht. d)    Een ieder dient alle aanwijzingen van de docenten en assistenten op te volgen (veiligheid). e)    Het is verboden om de mat te betreden met sieraden tijdens de les. Dames dienen een wit shirt onder hun Dogi te dragen. f)     Wondjes en blessures dienen direct behandeld te worden en eventuele viezigheid op de mat direct schoon te maken (bloed enz) g)    Het lid dient de materialen als een goede huisvader te gebruiken, eventuele beschadigingen door het lid veroorzaakt worden op zijn/haar kosten hersteld. h)    Het lid is verplicht door hem/haar aangetroffen beschadigingen onmiddellijk aan de leiding te melden. i)     Zolang een lid niet aan zijn/haar lopende verplichtingen heeft voldaan ook al heeft men te kennen gegeven de lidmaatschapsovereenkomst te willen beëindigen c.q. niet te willen      continueren, loopt de tijdsduur van de overeenkomst door en verplicht men zich de lopende periode te voldoen. j)     Opzeggingen geschieden alleen schriftelijk en moeten 1 volledige kalendermaand voor de opzeg/uitstap datum binnen zijn. Aangetekende post wordt altijd ontvangen. k)    Blokkeringen van lidmaatschap voor vakanties, ziekte en/of blessures e.d. is niet mogelijk. l)     Budo Academy Physical behoudt zich het recht voor om opening- en/of sluitingstijden zowel aanvangstijden, soort lessen, docentenwisselingen en lidmaatschapsgelden te wijzigen zonder dat hieruit door het lid enig recht kan worden ontleend. m)  Een ieder dient medesporters en docenten ten alle tijde met respect te behandelen. U dient niet onrespectabel over anderen te spreken. Ook dient ieder lid zich buiten Budo Academy Physical respectvol als waardig Budoka te gedragen. U dient zich niet in te laten met aangelegenheden die uw goede naam en eer of die van Budo Academy Physical en de docenten kunnen schaden. n)    Wanneer u de Nederlandse taal beheerst verzoeken wij u dringend, doch vriendelijk deze te gebruiken. Ook onderling met medesporters is Nederlands de voertaal of Engels. o)    Gemiste lessen kunnen binnen een maand ingehaald worden p)    Communicatie gaat via www.budoacademyphysical.nl en onze facebook pagina. Overige vragen kun je mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vaak geïmiteerd, nooit geëvenaard.

Budo Academy Physical. Sinds 1991 een begrip op het gebied van oosterse krijgskunsten.